MSBVTHQLNN-05.2011

Tintuctinhhuong Online viết và bán làm tư liệu tham khảo bài viết thông qua tình huống nhập lậu ô tô với chủ để “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với ô tô tạm nhập tái xuất trên thị trường Việt Nam hiện nay”.

Bài viết: 23 trang, được viết theo kết cấu sau:

 

Trang

Lời mở đầu  
1. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG  
1.1. Hoàn cảnh xuất hiện tình huống  
1.2. Mô tả tình huống  
2. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG  
2.1.Mục tiêu giải quyết tình huống  
2.2. Cơ sở lý luận – cơ sở pháp lý  
2.3. Phân tích cụ thể tình huống  
2.4. Nguyên nhân xảy ra tình huống  
2.5. Hậu quả của tình huống  
3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG  
3.1. Mục đích xử lý tình huống  
3.2. Căn cứ pháp lý xử lý  
3.3. Đề xuất phương án xử lý tình huống  
3.4. Lựa chọn phương án xử lý tình huống  
4. KIẾN NGHỊ  
5. KẾT LUẬN  
TÀI LIỆU THAM KHẢO  

Trung tâm xin hướng dẫn để quý khách có thể mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:

            Giử 200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:

            – Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            – Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

            – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSBVXLTHQLNN-05.2011 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590.

            -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Advertisements
By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-04.2011Tintutinhhuong Online viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước về Hải quản với chủ để “Nguồn nhân lực cho việc thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan Lào Cai”

Bài viết 17 trang, được xử lý theo kết cấu sau:

 

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

2

I.NỘI DUNG TÌNH HUỐNG

2

1.1. Hoàn cảnh xuất hiện tình huống

2

1.2. Mô tả tình huống

3

II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

5

2.1. Mục tiêu phân tích tình huống     

5

2.2. Cơ sở lý luận

5

2.3. Phân tích diễn biến tình huống

7

2.4. Nguyên nhân xảy ra tình huống

9

2.5. Hậu quả của tình huống

11

III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

12

3.1. Mục tiêu xử lý tình huống

12

3.2. Giải pháp xử lý tình huống

12

3.3. Lựa chọn phương án xử lý

13

IV. KIẾN NGHỊ

15

4.1. Với Đảng

15

4.2. Với Nhà nước

15

4.3. Với cơ quan

16

V. KẾT LUẬN

16

Tài liệu tham khảo

17


Trung tâm xin hướng dẫn để quý khách có thể mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:

            Giử 200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:

            – Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            – Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

            – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSBVXLTHQLNN-04.2011 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590.

            -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-03.2011

(tintuctinhhuong)-Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước với chủ đề “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với ô tô tạm nhập tái xuất trên thị trường Việt Nam hiện nay”

Bài viết 23 trang được viết theo kết cấu sau:

Lời mở đầu

1. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG

1.1. Hoàn cảnh xuất hiện tình huống

1.2. Mô tả tình huống

2. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

2.1.Mục tiêu giải quyết tình huống

2.2. Cơ sở lý luận – cơ sở pháp lý

2.3. Phân tích cụ thể tình huống

2.4. Nguyên nhân xảy ra tình huống

2.5. Hậu quả của tình huống

3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

3.1. Mục đích xử lý tình huống

3.2. Căn cứ pháp lý xử lý

3.3. Đề xuất phương án xử lý tình huống

3.4. Lựa chọn phương án xử lý tình huống

4. KIẾN NGHỊ

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trung tâm xin hướng dẫn để quý khách có thể mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:
Gửi 200.000 đồng tại ngân hàng theo một trong 2 số tài khoản sau:

+NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (Thương mại cổ phần quân đội):

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

+ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

– Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin đến số điện thoại hoặc giử email với nội dung: TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN + MSBVTHQLNN-03.2011 + EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590. Nếu gửi email thì cũng theo nội dung trên.

-Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVXLTHQLNN-02.2011

-Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước với chủ đề “Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cơ sở giáo dục mầm non ngòai công lập tránh tình trạng bạo hành trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh”

Bài viết: 19 trang theo kết cấu sau:

Lời nói đầu

1,Mô tả tình huống

2.Xác định mục tiêu xử lý tình huông

2.1.Cơ sở lý luận

2.2.Phân tích diễn biến tình huống

3.Nguyên nhân của tình huống

4. Hậu quả của tình huống

5.Xây dựng phương án và lựa chọn phương án

6.Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Trung tâm xin hướng dẫn để quý khách có thể mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:

Gửi tiền 200.000 đồng tại ngân hàng theo một trong 2 số tài khoản sau:

+NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (Thương mại cổ phần quân đội):

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

+ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

– Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin đến số điện thoại hoặc giử email với nội dung: TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN + MSBVXLTHQLNN-02.2011 + EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590. Nếu gửi email thì cũng theo nội dung trên.

-Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra ngay và giử bài theo đúng mã số vào email của quý khách. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài và có thể yêu cầu lấy lại miễn phí bất kỳ thời gian nào sau đó (theo đúng mã số + email và điện thoại của người đã nhắn tin mua).

TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVXLTHQLNN-01.2011Viết và bán làm tư liệu tham khảo bào viết xử lý tình huống quản lý nhà nước với chủ đề “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hành nghề y dược tư nhân của Sở Y tế thành phố Cần Thơ”.

Bài viết:23 trang, với kết cấu sau:

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1. Mô tả tình huống

2 Xác định mục tiêu xử lý tình huống

2.1. Cơ sở lý luận

2.2. Phân tích diễn biến

3. Nguyên nhân dẫn đến tình huống

4. Hậu quả tình huống

5. Xây dựng các phương án giải quyết vấn đề và lựa chọn phương án

6. Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án lựa chọn

7. Kết luận và các kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trung tâm xin hướng dẫn để quý khách có thể mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:

Gửi tiền 200.000 đồng tại ngân hàng theo một trong 2 số tài khoản sau:

+NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (Thương mại cổ phần quân đội):

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

+ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

– Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin đến số điện thoại hoặc giử email với nội dung: TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN + MSBVXLTHQLNN-01.2011 + EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590. Nếu gửi email thì cũng theo nội dung trên.

-Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra ngay và giử bài theo đúng mã số vào email của quý khách. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài và có thể yêu cầu lấy lại miễn phí bất kỳ thời gian nào sau đó (theo đúng mã số + email và điện thoại của người đã nhắn tin mua).

TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVXLTHQLNN-13.2010

 

Viết và bán làm tư liệu tham khảo bài viết xử lý tình huống về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông A với ban quản lý dự án đầu tư công trình khu di tích Pắc Pó.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

 

2
I, Mô tả tình huống

 

4
II, Xác định mục tiêu xử lý tình huống 6

 

III, Phân tích nguyên nhân và hậu quả 7

 

IV, Xây dựng, phân tích, lựa chọn phương án xử lý tình huống

 

8
V, Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án lựa chọn 13

 

VI, Kết luận và kiến nghị 14
   
 

Trung tâm xin hướng dẫn để quý khách có thể mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:

            Gửi tiền 200.000 đồng tại ngân hàng theo một trong 2 số tài khoản sau:

            +NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (Thương mại cổ phần quân đội):

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            + NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

            – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin đến số điện thoại hoặc giử email với nội dung: TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN + MSBVXLTHQLNN-13.2010 + EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590. Nếu gửi email thì cũng theo nội dung trên.

            -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra ngay và giử bài theo đúng mã số vào email của quý khách. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài và có thể yêu cầu lấy lại miễn phí bất kỳ thời gian nào sau đó (theo đúng mã số + email và điện thoại của người đã nhắn tin mua).

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

               

 

 

(15 trang)

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-18.2010


Viết và bán làm tư liệu tham khảo bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước về kiểm lâm với chủ đề: “Hạt trưởng Hạt kiểm lâm kết hợp giữa xử phạt vi phạm hành chính với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ rừng”

Bài viết 22 trang,

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG

1.1. Hoàn cảnh xuất hiện tình huống

1.2. Mô tả tình huống

2. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

2.1. Mục tiêu phân tích tình huống

2.2. Cơ sở lý luận

2.3. Phân tích diễn biến tình huống

2.4. Nguyên nhân xảy ra tình huống

2.5. Hậu quả của tình huống

3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

3.1. Mục tiêu xử lý tình huống

3.2. Đề xuất phương án xử lý tình huống

3.3. Lựa chọn và tổ chức thực hiện phương án xử lý tình huống

4. KIẾN NGHỊ

4.1. Kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước

4.2. Kiến nghị với cơ quan chức năng

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trung tâm xin hướng dẫn để quý khách có thể mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:

Gửi tiền 200.000 đồng tại ngân hàng theo một trong 2 số tài khoản sau:

+NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (Thương mại cổ phần quân đội):

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

+ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

– Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin đến số điện thoại hoặc giử email với nội dung: TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN + MSBVXLTHQLNN-18.2010 + EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590. Nếu gửi email thì cũng theo nội dung trên.

-Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra ngay và giử bài theo đúng mã số vào email của quý khách. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài và có thể yêu cầu lấy lại miễn phí bất kỳ thời gian nào sau đó (theo đúng mã số + email và điện thoại của người đã nhắn tin mua).

TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-17.2010

Viết và bán làm tư liệu tham khảo bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước về lâm nghiệp với chủ đề: “Kết hợp giữa xử lý nghiêm minh hành vi tiếp tay cho lâm tặc phá rừng với tạo điều kiện cho người dân hưởng lợi từ rừng và tham gia bảo vệ rừng”

Bài viết gồm 26 trang, được xử lý theo kết cấu sau:

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG

1.1. Hoàn cảnh xuất hiện tình huống

1.2. Mô tả tình huống

2. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

2.1. Mục tiêu phân tích tình huống

2.2. Cơ sở lý luận

2.3. Phân tích diễn biến tình huống

2.4. Nguyên nhân xảy ra tình huống

2.5. Hậu quả của tình huống

3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

3.1. Mục tiêu xử lý tình huống

3.2. Đề xuất phương án xử lý tình huống

3.3. Lựa chọn và tổ chức thực hiện phương án xử lý tình huống

4. KIẾN NGHỊ

4.1. Kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước

4.2. Kiến nghị với cơ quan chức năng

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trung tâm xin hướng dẫn để quý khách có thể mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:

Gửi tiền 200.000 đồng tại ngân hàng theo một trong 2 số tài khoản sau:

+NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (Thương mại cổ phần quân đội):

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

+ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

– Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin đến số điện thoại hoặc giử email với nội dung: TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN + MSBVXLTHQLNN-17.2010 + EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590. Nếu gửi email thì cũng theo nội dung trên.

-Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra ngay và giử bài theo đúng mã số vào email của quý khách. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài và có thể yêu cầu lấy lại miễn phí bất kỳ thời gian nào sau đó (theo đúng mã số + email và điện thoại của người đã nhắn tin mua).

TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-16.2010

 Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống vi phạm lâm luật thông qua tình huống của anh C’rzơm đốt lửa lấy tổ ong và lấy phong lan rừng,…

Bài viết gồm: 33 trang được viết theo kết cấu sau:

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG

1.1. Hoàn cảnh xuất hiện tình huống

1.2. Mô tả tình huống

2. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

2.1. Mục tiêu phân tích tình huống

2.2. Cơ sở lý luận

2.3. Phân tích diễn biến tình huống

2.4. Nguyên nhân xảy ra tình huống

2.5. Hậu quả của tình huống

3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

3.1. Mục tiêu xử lý tình huống

3.2. Đề xuất phương án xử lý tình huống

3.3. Lựa chọn phương án xử lý tình huống

4. KIẾN NGHỊ

4.1. Kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước

4.2. Kiến nghị với cơ quan chức năng

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trung tâm xin hướng dẫn để quý khách có thể mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:

Gửi 200.000 đồng tại ngân hàng theo một trong 2 số tài khoản sau:

+NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (Thương mại cổ phần quân đội):

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

+ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

– Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin đến số điện thoại hoặc giử email với nội dung: TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN + MSBVTHQLNN-16.2010 + EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590. Nếu gửi email thì cũng theo nội dung trên và thêm số điện thoại di động để Trung tâm báo khi gửi bài.

-Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-15.2010Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn MQ đã lợi dụng để trục lợi làm thất thoát ngân sách nhà nước và trốn thuế.

BÀI VIẾT: GỒM 16 TRANG

Xử lý theo kết cấu sau:

MỤC LỤC

Lời nói đầu

I. Giới thiệu tình huống

II. Phân tích tình huống

2.1.Quan điểm phân tích tình huống

2.2.Căn cứ phân tích tình huống

2.3. Mục tiêu phân tích tình huống

2.4. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả của tình huống

III. Xây dựng phương án xử lý tình huống

IV. Lựa chọn phương án xử lý tình huống

V. Giải pháp và kiến nghị

5.1. Giải pháp tổ chức thực hiện phương án tối ưu

5.2. Một số kiến nghị

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Trung tâm xin hướng dẫn để quý khách có thể mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:

Gửi 200.000 đồng tại ngân hàng theo một trong 2 số tài khoản sau:

+NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (Thương mại cổ phần quân đội):

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

+ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

– Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin đến số điện thoại hoặc giử email với nội dung: TÊN NGƯỜI GỬI TIỀN + MSBVTHQLNN-15.2010 + EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590. Nếu gửi email thì cũng theo nội dung trên và kèm số điện thoại di động để Trung tâm báo sau khi gửi bài.

-Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn