MSBVTHQLNN-21.2009

MSBVTHQLNN-21.2009
(tintuctinhhuong)- Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước với chủ đề : TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ XÂY DựNG
QUA TÌNH HUỐNG XÂY DựNG NHÀ Ở TRÁI PHÉP Ở ĐÔ THỊ

(MẪU 2-16 TRANG)

Lời nói đầu

 I. TÌNH HUỐNG
1. Hoàn cảnh ra đời

2. Diễn biến tình huống

II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

            1. Mục tiêu giải quyết tình huống

2. Cơ sở lý luận

3. Phân tích tình huống

4. Giải quyết tình huống

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

            1. Kiến nghị

2. Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

                   Trung tâmxin hướng dẫn quý khách mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này nhưsau:
Gửi 200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:
 

            – Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

          Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

          Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            – Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

          Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

          Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

          – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSTLTHQLNN-21.2009 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590.

          -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

Advertisements
By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-20.2009

MSBVTHQLNN-20.2009
(tintuctinhhuong)- Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước với chủ đề : TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ-QUA TÌNH HUỐNG ĐÌNH CÔNG Ở CÔNG TY DOOSAN VINA

(19 TRANG)


LỜI NÓI ĐẦU
 

PHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG TÌNH HUỐNG

1.MÔ TẢ

2.NGUYÊN NHÂN

PHẦN THỨ HAI: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

PHẦN THỨ BA: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

          I. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

II. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

PHẦN THỨ TƯ: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

          1. Một số giải pháp cơ bản

2. Một số kiến nghị đề xuất

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

            Trung tâm xin hướng dẫn quý khách mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:       
Gửi200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:

            – Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

          Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

          Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            – Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

          Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

          Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

          – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSTLTHQLNN-20.2009 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590.

          -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu.Camkết đến khi quý khách nhận được bài.

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-19.2009

MSBVTHQLNN-19.2009
(tintuctinhhuong)- Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước với chủ đề : Hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

QUA TÌNH HUỐNG QUẢNG CÁO CỦA CÔNG TY ĐIỆN THOẠI NOKIA (19 TRANG)


I.Lời nói đầu

II. TÌNH HUỐNG, NGUY ÊN NH ÂN V À H ẬU QU Ả

 

III. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

IV. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

V.LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

VI.GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp

2. Một số kiến nghị

KẾT LUẬN        

 

            Trung tâm xin hướng dẫn quý khách mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:       

Gửi 200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:

            – Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

          Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

          Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            – Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

          Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

          Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

          – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSTLTHQLNN-19.2009 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590.

          -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-18.2009

MSBVTHQLNN-18.2009
(tintuctinhhuong)- Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước với chủ đề : Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng và trách nhiệm của Sở Công thương QUA T ÌNH HUỐNG MUA SẮM CÔNG SẢN

(M ẪU 1-21 TRANG)

 

Lời nói đầu
I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

          1. Phân tích nguyên nhân

2. Hậu quả của tình huống

IV. XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

V. LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

          1. Kết luận

2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

            Trung tâm xin hướng dẫn quý khách mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:       

Gửi 200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:

            – Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

          Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

          Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            – Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

          Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

          Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

          – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSTLTHQLNN-18.2009 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590.

          -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-17.2009

MSBVTHQLNN-17.2009
(tintuctinhhuong)- Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước : NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA TIỂU THƯƠNG

(MẪU 2-17 TRANG)

 

1.Lời nói đầu
2. Tình huống và nguyên nhân

3. Phân tích tình huống

4. Xây dựng phương án xử lý tình huống

5. Lựa chọn phương án

6. Giải pháp và kiến nghị

6.1. Giải pháp cơ bản

6.2. Một số kiến nghị

7. Kết luận

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

            Trung tâm xin hướng dẫn quý khách mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:           

Gửi  200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:

            – Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            – Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

            – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSTLTHQLNN-17.2009 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590.

            -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-16.2009

MSBVTHQLNN-16.2009
(tintuctinhhuong)- Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước : Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ của cá thể, tiểu thương ở Thành phố Hà Nội hiện nay
(TÌNH HUỐNG CÂN SAI)-21 TRANG

 LỜI NÓI ĐẦU
I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
II. MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ
   1. Nguyên nhân của tình huống
2. Hậu quả của tình huống
IV. XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
V. LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
            1. Kết luận      
2. Kiến nghị
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
            Trung tâm xin hướng dẫn quý khách mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:           
Gửi 200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:
            - Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:
            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG
            Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.
            - Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:
            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG
            Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.
            - Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSTLTHQLNN-16.2009 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590. 
            -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.
            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 
By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-15.2009


MSBVTHQLNN-15.2009

(tintuctinhhuong)- Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ ở nước ta hiện nay QUA TÌNH HUỐNG NIÊM YẾT TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(18 TRANG)-M ẪU 2
MỤC LỤC
Lời nói đầu 2
Nội dung 3
I. Mô tả tình huống 3
II. Mục tiêu của tình huống 5
III. Nguyên nhân và hậu quả của tình huống 5
1. Nguyên nhân của tình huống 6
2. Hậu quả của tình huống 12
IV. Phương án xử lý tình huống 13
V. Kế hoạch xử lý phương án tối ưu 15
VI. Kiến nghị 16
Kết luận 17
Tài liệu tham khảo 18
Trung tâm xin hướng dẫn quý khách mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:
Gửi 200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:
– Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội: Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.
– Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á: Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.
– Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSTLTHQLNN-15.2009 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590. -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.
TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-14.2009

MSBVTHQLNN-14.2009
(tintuctinhhuong)- Viết và bán làm tư liệu tham khảo tình huống quản lý nhà nước:  
Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ ở nước ta hiện nay

QUA TÌNH HUỐNG NI ÊM YẾT TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(18 TRANG)-M ẪU 1

MỤC LỤC

 

 

Trang

Lời nói đầu

2

I. Tình huống

3

1. Hoàn cảnh ra đời

3

2. Diễn biến tình huống

4

II. Phân tích, xử lý tình huống

5

1. Mục tiêu giải quyết tình huống

5

2. Cơ sở lý luận

5

3. Phân tích tình huống

7

4. Giải quyết tình huống

13

III. Kiến nghị

16

Kết luận

17

Tài liệu tham khảo

 

18

 

            Trung tâm xin hướng dẫn quý khách mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:           

Gửi 200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:

            – Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            – Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

            – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSTLTHQLNN-14.2009 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590.

            -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-13.2009

MSBVTHQLNN-13.2009
Quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở chính quyền cấp tỉnh

MẪU 2 (18 TRANG)

MỤC LỤC

 

 

 

Trang

Lời nói đầu

2

I. Tình huống

3

1. Hoàn cảnh ra đời

3

2. Diễn biến tình huống

3

II. Phân tích, xử lý tình huống

7

1. Mục tiêu giải quyết tình huống

7

2. Cơ sở lý luận

8

3. Phân tích tình huống

9

4. Giải quyết tình huống

13

III. Kiến nghị

16

Kết luận

17

Danh mục tài liệu tham khảo

 

18

 

            Trung tâm xin hướng dẫn quý khách mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:           

Gửi 200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:

            – Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            – Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

            – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSTLTHQLNN-13.2009 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590.

            -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn

MSBVTHQLNN-12.2009

MSBVTHQLNN-12.2009
Trách nhiệm của quản lý nhà nước đối với việc thu sai phí, lệ phí,…. ở trường tiểu học

(17 TRANG)

MỞ ĐẦU

I. TÌNH HUỐNG

1. Hoàn cảnh ra đời

2. Diễn biến tình huống

II. PHÂN TÍCH, XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

1. Mục tiêu giải quyết tình huống

2. Cơ sở lý luận

3. Phân tích tình huống

4. Giải quyết tình huống

III. KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU

          Trung tâm xin hướng dẫn quý khách mua bài viết xử lý tình huống quản lý nhà nước này như sau:           

Gửi 200.000 đồng tại Ngân hàng theo số tài khoản sau:

            – Gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 8300100096008-Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Phòng giao dịch SƠN TÂY-HÀ NỘI.

            – Giử tiền tại NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

            Người nhận tiền: KHUẤT VĂN TRƯỜNG

            Số tài khoản: 0104051770-Ngân hàng Đông Á-Phòng giao dịch Sơn Tây-Hà Nội.

            – Sau khi gửi tiền xong: Quý khách hãy nhắn tin theo cấu trúc: “Tên người đi giử tiền + MSTLTHQLNN-12.2009 + EMAIL của bạn” đến số điện thoại 0912.202.225 hoặc 0169.770.5590.

            -Khi nhận được tiền của quý khách và tin nhắn. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra và giử bài theo đúng mã số và email theo yêu cầu. Cam kết đến khi quý khách nhận được bài.

            TRUNG TÂM VIẾT THÀNH NAM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

By tieuluantinhhuongqlnn